ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Usluge iz zaštite od požara koje Cerium nudi su:

  1. Prema članku 17. ZZOP-a poslodavac je dužan organizirati osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima.
  2. ISPITIVANJE ELEKTIČNIH INSTALACIJA, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I HIDRANTSKE MREŽE - prema članku 38. ZZOP-a poslodavac je dužan objekte namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima. Također, poslodavac je dužan prestati s radom u objektima namijenjenim za rad na kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika.
  3. ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA I DOJAVU PRISTUTNOSTI ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA
    Prema članku 40. ZZOP-a poslodavac je dužan ispitivati i održavati Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara (u daljnjem tekstu: stabilni sustavi zaštite od požara) provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača.