ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu provodi se s ciljem da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti po život i zdravlje, odnosno da se izbjegnu ozljede, profesionalne i druge bolesti, a ako one ipak nastupe da se ublaže štetne posljedice. Zaštita na radu provodi se posebno i zbog toga da se radnicima mlađim od 18 godina osiguraju uvjeti rada bez štetnog utjecaja na njihov tjelesni i duševni razvoj, da se ženama osiguraju uvjeti rada u kojima one mogu normalno ostvarivati materinstvo, te da se osobama sa smanjenim radnim sposobnostima omoguće takvi radni uvjeti koji neće ugroziti njihovu preostalu radnu sposobnost.

Cerium nudi sljedeće usluge iz zaštite na radu:

 1. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
  Prema članku 28. Zakona o zaštiti na radu (ZZR) svi poslodavci dužni su osposobiti radnike za rad na siguran način prije početka rada, kod promjena u procesu rada, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije ili kod upućivanja radnika na novo radno mjesto. Također, poslodavac je osposobljavanje za rad na siguran način dužan obaviti u roku od 60 dana od dana zapošljavanja radnika.
 2. OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVCA I OVLAŠTENIKA POSLODAVCA IZ ZAŠTITE NA RADU
  Prema članku 29. ZZR-a poslodavci i njihovi ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika.
 3. OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI
  Prema članku 56. ZZR-a poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. U radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika.
 4. PROCJENA RIZIKA RADNIH MJESTA
  Prema članku 18. ZZR-a poslodavac je u cilju unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dužan procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika radi njihovog sprječavanja ili smanjenja te je dužan izraditi ili posjedovati procjenu rizika. Prema tome, svi poslodavci dužni su izraditi procjenu rizika, što je do sada bila obveza samo u pojedinim djelatnostima kao što su industrija, građevinarstvo te djelatnostima kod kojih postoji veća opasnost od ozljeda na radu.
 5. PROCJENA RIZIKA ZA RADNA MJESTA S RAČUNALOM
  Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom propisana je obveza izrade procjene rizika za radna mjesta s računalom. Prema Pravilniku, radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. U procjeni rizika potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na opremu radnog mjesta (zahtjevi za zaslone, tipkovnice, radni stol ili radnu površinu, radni stolac), radni okoliš (zahtjevi vezani za prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaje, buku, mikroklimatske uvjete, zračenja) te na programsku opremu.
 6. ISPITIVANJE SREDSTAVA RADA
  Prema članku 42. ZZR-a poslodavac je dužan redovito obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste.
 7. ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA
  Prema članku 45. ZZR-a poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka; u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracije; u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari; u kojima pri radu nastaju opasna zračenja te u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu.
 8. VOĐENJE EVIDENCIJA
  Prema članku 61. ZZR-a poslodavac je dužan voditi evidencije o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način; zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada; strojevima i uređajima s povećanim opasnostima koje koristi; opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi; te ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika.
 9. PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
  Prema članku 55. ZZR-a poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, s njim upoznati sve radnike te na osnovi tog plana provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.

 

Ovlaštenje znr cerium