Cerium - CASELLA, ECOM, RION, NTEK, HUND WETZLAR / Kemikalije i zaštita okoliša

Usluga vođenja zaštite okoliša obuhvaća izradu potrebne dokumentacije propisane zakonom, ustroj očevidnika, prijave u registre državnih tijela i ostale usluge.

Kemikalije - usluga zaštite okoliša

Zbog potreba tržišta ustrojili smo odjel koji se bavi problematikom zaštite okoliša i opasnih kemikalije koja proizlazi iz važeće zakonske regulative (npr. Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o kemikalijama, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, itd.)

U tu svrhu možemo ponuditi sljedeće usluge i pomoći u izbjegavanju kaznenih odredbi važećih propisa:        

 • Izrada Kataloga otpada
 • Izrada oznaka otpada
 • Izrada  i ustroj očevidnika o nastanku i tijeku otpada, ONTO obrazaca
 • Izrada deklaracije o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada za opasni otpad
 • Izrada Plana gospodarenja otpadom
 • Prijava u Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad
 • Prijava u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) na Internet stranicama  Agencije za zaštitu okoliša, www.azo.hr
 • Osposobljavanje osobe za ispunjavanje dokumetacije
 • Savjetodavne usluge u organiziranju privremenog skladištenja otpada
 • Prijava rashladnih uređaja na PNOS obrascu
 • Prijava u registar postrojenja koja koriste organska otapala putem obrasca REGVOC
 • Izrada bilance organskih otapala
 • Izrada obrasca EHOS
 • Operativni plan intervetnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onešišćenja voda
 • Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročiščavanja otpadnih voda
 • Savjetodavne usluge kod dobivanja rješenja za korištenje/promet opasnih kemikalije
 • Izrada sigurnosno-tehničkih listova (STL)
 • Izrada uputa za siguran rad sa opasnim kemikalijama

Kategorije: cerium, zaštita okoliša, usluge

Ključne riječi: cerium, kemikalije, stl, zaštita okoliša, katalog otpada, usluge, očevidnik, onto obrazac, plan gospodarenja otpadom, vođenje zaštite okoliša, ehos

Newsletter

Vaše ime i prezime

E-mail adresa

Tvrtka

Provjera:

Grenke Leasing