Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija

Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima vlasnici građevine, građevinskih dijelova i prostora obvezni su, između ostalog, održavati i plinske instalacije te o tome posjedovati važeću dokumentaciju.

Zahtjevi koje mora ispunjavati plinski  sustav potrošača plina definirani su važećim propisima i normama, odnosno, u slučaju nestandardnih ili rijetko korištenih izvedbi instalacija primjenjuju se europske norme (EN) i druga priznata pravila struke.

 

Ispitivanje plinonepropusnosti

Ispravnost i nepropusnost plinske instalacije obavlja se prije puštanja u pogon nakon izgradnje ili rekonstrukcije, prilikom ishođenja minimalno tehničkih uvjeta te periodičino.

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija

Prilikom ove provjere traže se potencijalni uzroci neispravnosti plinske instalacije:

 • nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme ili trošila
 • propusnost uređaja, opreme, trošila ili cjevovoda
 • nepravilno, nepouzdano ili nedovoljno odvođenje dimnih plinova ili dobavljanje zraka za izgaranje
 • zastarjelo, nepravilno, neodržavano ili nepouzdano stanje plinske opreme, zaštitnih uređaja, regulacijskih uređaja i trošila
 • nedostatan razmak zagrijanih dijelova plinskih naprava i opreme od zapaljivih materijala i dijelova zgrade

Plinska instalacija je ispravna ako prilikom provjere nije otkriven ni jedan navedeni nedostatak. U slučaju utvrđivanja neispravnosti ili propusnosti plinske instalacije, odnosno ako se provedba ne provodi na vrijeme ili prije puštanja u pogon operater će uskratiti isporuku plina potrošaču dok se ne utvrdi ispravnost plinske instalacije.

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija

Najmanje jednom svakih 8 godina potrebno je utvrditi ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

 • stambene zgrade do 400 m2
 • pojedinačni stan sa instaliranom snagom trošila do 50 kW,
 • višestambene zgrade, uključujući zajedničke djelove i pojedinačne stanove, koje u svom sastavu mogu imati i posebne kućne plinske uređaje za centralno grijanja ukupne instalirane snage do 50 kW.

Najmanje jednom svakih 5 godina ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

 • Pravne osobe (tvrtke, obrti, ustanove, mala gospodarstva) koje koriste trošila pojedinačne snage do 50 kW i ukupne instalirane snage do 100 k W

Svake dvije godine ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

 • tehnološka postrojenja kod kojih se plinska instalacija smatra oruđem za rad, a pojedinačne snage trošila veće od 50 kW
 • tehnološka postrojenja s instaliranim trošilima ukupne snage veće od 100 kW
 • industrijske kuhinje ukupne snage trošila do 50 kW s prirodnom ventilacijom
 • plinske kotlovnice ukupne instalirane snage od 50 do 350 kW
 • plinske instalacije sa radnim tlakom od 0,1 do 1 bar

Najmanje jednom godišnje ispituje se ispravnost i nepropusnost plinske instalacije za:

 • plinske kotlovnice ukupne instalirane snage iznad 350 kW
 • plinske instalacije s radnim tlakom vecim od 1 bar
 • industrijske kuhinje s prisilnom ventilacijom bez obzira na ukupno instaliranu snagu trošila

Ispitivanja mogu obavljati isključivo ovlaštene pravne i fizičke osobe.

 

Uvjerenje i ovlaštenje za ispitivanje plinske instalacije Cerium